2BG Gatubelysning

Krav på gatubelysning

Göteborgs Stadsmiljöpolicy "Stadens Ljus 1.9" ska följas. Belysningsprogram ska alltid tas fram. Omfattningen av programmet bestäms i trafikförslag. Vid känsliga stadsmiljöer ska samråd ske med Stadsbyggnadskontoret (SBK).

Efter att belysningsprogrammet godkänts av TK:s drift- och underhållsansvarige ska det övergå som en del i konsultens uppdrag. Saknar konsulten relevant information ska kontakt tas med belysningsansvarig på TK, se Underlag kontaktlista (2AD1), för att bestämma anläggningstyp (typ av stolpar, armaturer, ljuskällor och placering med mera).

 • Uppgifter om belysningsklass ska framgå i belysningsprogrammet.
 • Fordonsmängd kollektivtrafikmängder (spårvagn, buss) cykel per dygn erhålls av TK.
 • Adaptiv gatubelysning ska alltid vara första valet, belysningsansvarig kan ge dispens att inte använda adaptiv gatubelysning.
 • Belysningsberäkningar ska alltid utföras.
 • Belysningen ska vara jämn U0 0,4.
 • Bedömning av befintliga anläggningars livslängd såsom stolpe, armatur, linor ska vara mindre än 20 år. Vid längre återstående livslängd ska gatubelysningsanläggningen förnyas. Vid tveksamheter kontakta belysningsansvarige på trafikkontoret.
 • Stolpar ska vara standard med rotlack, specialstolpar ska godkännas av belysningsansvarig på trafikkontoret.
 • Armaturer ska vara godkända av TK.
 • Fasadmontage av armaturer, krok i vägg, ska alltid föregås med ett avtal mellan TK och fastighetsägaren.
 • Granskning av gatubelysningshandlingar ska alltid utföras av TK. Är handlingen inte granskas övertas anläggningen ej av drift- och underhållsavdelningen.

Handlingar:

 • Belysningsplan.
 • Ledningsplan.
 • Vägutrustningsplan.
 • Underlag för belysningscentral - föranmälan elnätsavtal.
 • Administrativa föreskrifter.
 • Belysningsberäkningar.
 • Mängdförteckning med beskrivande text.
 • Uppskattad byggkostnad.
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall till avtal finns till höger på sidan. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med TK, se Avtal fastighetsägare enligt Underlag kontaktlista (2AD1).    

 

Belysningsplaner ska upprättas enligt Bygghandlingar (2C) med anvisningar och symboler anpassade enligt dokumentet "Ritningsbeteckningar för byggritningar".

Driftnummer ska anges på belysningsplanen för varje belysningspunkt. Driftnummer ska bestå av belysningscentralens fyrsiffriga nummer följt av – och ett tresiffrigt löpnummer, där första siffran visar utgående grupp. Observera att varje nummer ska vara unikt. Upptagna driftnummer framgår av trafikkontorets databas "Mickel". Det är dessa nummer som utgående kablar i varje stolpe ska märkas med. Symboler ska redovisas på alla belysningsplaner. Nummerserie erhålls av TK:s dokumentansvarige för gatubelysning.

Ritningar numreras enligt Ritningsnumrering byggritningar (2CE6). Ledningsläge ska alltid sökas hos trafikkontoret med ledningsplanen som grund.

Belysningsberäkningar enligt VGU ska alltid redovisas i granskningshandling där det framgår att gällande krav och normer uppfylls.

Vid inkoppling till befintlig belysningsanläggning ska följande utföras och dokumenteras:

 • Belysningscentralen ska kontrolleras avseende grupper, belastningsförutsättningar samt kontroll av utlösningsvillkoren. 
 • Dokumentation av utförda kontroller ska vid begäran redovisas. 
 • Belysningscentral, se Kravspecifikation för trafikkontorets belysningscentraler (2SB).
 • Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas med gällande version av AMA som grund.
 • Belysningsanläggningen ska mätas in. Inmätningsdokument ska lämnas till TK Doc och Göteborg Energi / felanmälan kabelutsättning.
 • Det är endast trafikkontorets upphandlade underhållsentreprenör som får utföra in- och urkopplingar i belysningsnätet. Belysningsanläggningen fjärrstyrs och delar är spänningssatt när lyktorna är släckta, vilket kan ugöra en elfara om man inte har kunskap om hur man handlägger belysningsanläggningar.
 • In- och urkoppling ska prissättas i mängdförteckning.

Se även Krav för trafikkontorets belysningsanläggningar (2SA).