2CE1.11 Trafikföringsprincip

Ritningen ska innehålla principer för framkomlighet gällande kollektivtrafik, cyklister, fotgängare, bilister, kretsloppet, upplåtande av allmän platsmark, näringsidkare, transporter med mera.