2CE1.12 Längdprofil

Redovisas normalt enbart för större vägprojekt samt för spårvägsprojekt.

Profil upprättas normalt i längdskala 1:1000 eller 1:2000 och höjdskalan 1:100. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

Följande redovisas normalt:

 • Markkontur
 • Bergkontur
 • Profilplan
 • Terrasseringsplan
 • Undergrund
 • Utspetsningskilar
 • Eventuell överhöjning.
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion.
 • Lutningar i %, vertikalradier i meter och avstånd i meter mellan tangeringspunkterna.
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen.
 • Överbyggnadstjocklek i meter.
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen.
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50:e meter. Ska avse horisontell längd i profillinjen.
 • Korsande och anslutande gator och vägar.
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget.
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag.
 • Dikesbotten, vänster respektive höger sida av vägen.
 • Konstruktioner, schematiskt ritade med objektnummer.
 • Fyllningar med lättare material samt urgrävningar, respektive pålningar.
 • Massdiagram, då detta efterfrågas.