2CE1.15 Ytskiktsplan

Det kan ofta vara en fördel att visa gat- och markstensmönster inom valda mindre ytor. Då kan skala 1:100 vara lämplig. Raster som kan vara missvisande ska undvikas.

På ytskiktsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

  • Befintliga träd och buskar som bibehålls respektive borttages.
  • Samtliga ytskikt inklusive mönstersättning av stenytor.
  • Planteringsgropar
  • Naturmark
  • Grönytornas kvalité-/underhållsklass.
  • Hållplatsmöblering inklusive papperskorgar.
  • Övrig möblering, till exempel bänkar, pollare, biljettautomat parkering.