2CE1.2 Översiktsritning

Översiktsritning (plannyckel)

Då ett projekt kräver flera ritningar för att täcka projektytan upprättas en översiktsritning.

Ritningen upprättas i skala 1:2000 eller 1:1000. Den bör innehålla följande uppgifter:

  • Gränser för projektet och eventuellt mellan kommun och stat, allmän platsmark, trafik-, spår- respektive vägområde med mera.
  • Gatu- och/eller objektnummer. Gator och andra objekt får ofta döpas med arbetsnamn i avvaktan på beslut om officiellt namn, exempel: Gatan 01, GC01.
  • Kvartersnamn.
  • Konstruktioner inringas och numreras (till exempel AB 51).
  • Numrerade polygon- och fixpunkter.
  • Befintliga gator och vägar.
  • Nya gator, spår och vägar.
  • Bullerskärmar, bullervallar schematiskt ritade 400-dels (200-dels) planers läge och nummer där enbart de två sista siffrorna anges, se även Ritningsnumrering byggritningar (2CE6).
  • Speciella objekt som bör bevakas, till exempel kända fornminnen.

  • Norrpil.