2CE1.20 Signal- och växelstyrning

Signal- och växelstyrningsanläggning samt signalsäkerhetsanläggning; planritningar, konstruktionsritningar och växelvärme.

Befintliga redovisas med tunna streckade linjer, stolpar ska vara ofyllda, men vid åtgärd ska signalstolparna numreras och specificeras i tabell.

Nytt ska vara tjocka heldragna linjer, signalstolpar ska vara fyllda. Standardskala är 1:200.

På ledningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

Befintligt

 • Befintliga ledningar och kablar (redovisas streckat) inklusive typ.
 • Befintliga signalstolpar i vissa fall numrerade.
 • Befintliga uppvärmda ytor redovisas med raster över ytan.

Nytt

 • Samtliga ledningar som hör till signal- och växelstyrning meddimension och typ.
 • Spårledningar
 • Anmälan för växelomläggning.
 • Kablars läge.
 • För kablar anges bredd för respektive schakt, se dokumentet "Ritningsbeteckningar för byggritningar". Särskild etikett används.
 • Växelsignalstolpar och stolpe för serviceomkopplare med koordinater i centrum stolpe.
 • Lägesangivelse av brunnar, stolpar med mera bör ske genom koordinatbestämning (tabell redovisas på ledningsplan) eller angivande av sektion och sidomått eller enligt standardritning 363/93-3582.
 • Numrering av stolpar, brunnar med mera.
 • Reservat för framtida ledningar vid aktuellt behov.
 • Detektorslingor (måttsätts).
 • Måttsättning ska ske från tangentpunkt.
 • I större projekt kan ritningarna utplottas i färg.