2CE1.25 Profilritning spår

Profil upprättas normalt i längdskala 1:500 och höjdskalan 1:10. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

Följande redovisas normalt:

 • Profilplan
 • Befintligt spårläge. Anslutningarna vid betongspår anges varannan meter och vid makadamspår var femte meter.
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion.
 • Lutningar i 0/00 vertikalradier meter.
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen med tre decimaler (mm).
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen.
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50+:e meter. Ska avse horisontell längd i profillinjen.
 • Korsande och anslutande gator och vägar.
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget.
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag.
 • Byggnadsverk, schematiskt ritade med objektnummer.
 • Ramper och dess stigning.
 • Lutande plan.
 • Växelns början och slut.
 • Rälsförhöjning
 • Spårkorsningars början och slut samt övrig svårbockad räls.
 • Lyfthöjd anges frivilligt.
 • Arbetsområdesgräns ska markeras.