2CE7 Förkortningar

Förkortning

Förklaring

AD

dagvattenavlopp

AK

kombinerat avlopp

AS

spillvattenavlopp

ATB

allmän teknisk beskrivning

B

brandtelegrafkabel

BP

brandpost

BTG A

betongkantstöd (A,B --- olika typer)

C

cykelbana/väg

DB

dikesbrunn

Det

detektor

Dh

dimensionerande timtrafik

DL

detektorlåda

DR

dränering

DS

detektorslinga

Dt

tunga fordon per dygn (>3,5 ton) under tjällossningsperioden, öppningsåret

E

el

F

fördelningskabel, körfält

FB

busskörfält

fh

fyllnadshöjd (max tillåten från ledn hjässa)

FU

uppställningsfält

FV

fjärrvärme

G

gångbana/väg alt gas (ledning)

GB

gatubelysningskabel

GF

gradhuggen kantsten med fas

GJ

gjutjärn

ha

anordnad rälsförhöjning (spårväg)

hb

rälsförhöjningsbrist

Hg

Kvicksilver

H

högspänningskabel

ht

teoretisk rälsförhöjning (spårväg)

ht

högtryck för gasledning

ITS

KomFram, fibernät, trafikkameror, fordonsräkning och andra IT-relaterade system (permanenta eller tillfälliga) i trafikmiljön.

JL

jordlina

K

körbana

k

kabelblock

KB

kabelbrunn

KP

kopplingspåle - skåp (T)

KPLskj

kopplingslåda för skyddsjordning vid sektionsisolator (spårväg)

KPLåtl

kopplingslåda för återledning vid matarpunkt (spårväg)

KS

kabelskåp (E)

KSF

kortslutningsförbindning för spårledning (spårväg)

Ktl

kontaktledning (spårväg)

kur

kabel under ränna

LS

belysningsstolpe (mast)

LST

lokalställare (spårväg)

lt

lågtryck

lul

luftledning

M

mittremsa/matarkabel

ME

mätnings- och ersättningsregel

MF

mängdförteckning

MP

matarpunkt (spårväg)

MSK

minusskåp (spårväg)

NaH

natrium högtryck

NaL

natrium lågtryck

NB

nedstigningsbrunn

PB

portalben

PEH

polyeten

PEL

polyeten

priv

privat

PV

polyvinyl

R

horisontalradie

RB

rännstensbrunn

RF

råhuggen kantsten med fas

RS

ramsten

RV

råhuggen vinkelkantsten, vertikalradie

ruk

räl underkant (spårväg)

rök

räl överkant (spårväg)

S

sidoremsa

SB

spolbrunn

SBR

servicebrytare för växel (spårväg)

SBS

servicebrytarstolpe (spårväg)

SC

servis (VA)

SE

serviskabel

SGN

segjärn

SI

sektionsisolator (spårväg)

SKJ

skyddsjord (spårväg)

SO

Sidoområde

SP

spårvägskabel

sp

special

SPL

spårledning (spårväg)

SR

stödremsa

SS

signalstolpe

St

styrkabel

T

tele

TR

Trumma alt trafiksignalkabel

TRSTN

transformatorstation

TS

trafiksignalstolpe

uk

underkant

V

vägren alt vatten (ledning)

VA

vatten- och avlopp

VAA

vattenavledare (spårväg)

Vf

väggfäste (spårväg)

vg

vattengång

VK

värmekulvert

VP

vattenpost

Vx

växel (spårväg)

Vxa

växelomläggningsaggregat (spårväg)

Vxsi

växelkontrollsignal (spårväg)

Vxv

växelvärme (spårväg)

Vxvl

växelvärmelåda (spårväg)

vök

plushöjd ök V-ledning

ÅDT

årsmedeldygnstrafik, totalt i båda riktningarna

Åtl

återledning (spårväg)

ök

överkant