2CF Dokumentöversikt

Syftet med att definiera en dokumentöversikt i ett projekt är att minska kostnaden för hantering och framställning av teknisk dokumentation inom projekterings- och entreprenadfasen eftersom man har kontroll över att man endast producerar relevant dokumentation. Motsvarande effekt erhålles vid hantering och lagring av endast relevant projektdokumentation. Aktiviteten bör även ge en kvalitetshöjning eftersom rätt teknisk dokumentation lagras i rätt format som medger enkel åtkomst.

Beskrivning 

Nedan visas en översikt över den tekniska dokumentation som kan vara aktuell att hantera i ett projekt. Projektör ansvarar för att redigera dokumentöversikten till en dokumentöversikt för aktuellt projekt. Projektören kan i förekommande fall även välja annat format, tid och ansvarig för den tekniska dokumentationen än det som är rekommenderat. Genom att dokumentöversikten ingår i förfrågningsunderlaget kommer den att vara föremål för granskning ur såväl drift- och underhållsperspektiv som av beställaren. Beställaren beslutar om omfattning av projektdokumentation som ska redovisas i projektets slutleverans. 

Mall till - Dokumentöversikt

Dokumentöversikten i excel-format, daterad 2006-02-01 med senaste revideringen 2012-05-24.

Förklaring av dokumenthuvudet

Text i bruttodokumentöversikten

Förklaring

Projektbeteckning (trafikkontorets Dnr)

Trafikkontorets diarienummer, vanligen xxx/yy, t.ex. 386/04

Projektnamn

Namn från trafikförslaget

Denna översikt uppgjord (datum/namn)

Datum (yyyy-mm-dd) då dokumentöversikten skapades, t.ex. 2004-03-24/Namn

Denna översikt reviderad (datum/namn)

Datum (yyyy-mm-dd) då aktuell revision gjordes, t.ex. 2004-05-17/Namn

Beställare/beställarens ombud

TK/Namn

Projektör/Projekteringsansvarig

Projekteringsfirma/Namn på projektör

Byggledare

Företag/Namn

Slutbesiktningsdatum

Datum (yyyy-mm-dd) för planerad eller verkställd slutbesiktning

Förklaring av kolumner

Text i bruttodokumentöversikten

Förklaring

Område

De handlingar som ingår i bruttodokumentöversikten.

Dokumentnamn (filnamn)

Det namn som en datafil ges för lagring. Ska alltid föregås av diarienummer xxx-yy-, t.ex. 386-04-, då tecknet ”/” inte kan användas som tecken i filnamn på datorn. Det står den som skapar dokumentet fritt att välja dokumentnamn så tillvida att det inte är i konflikt med andra namn i samma översikt. Observera att inga dokument ska elimineras ur översikten. De dokument som inte bedöms vara aktuella att ta fram ska markeras ET (Ej Tillämplig).

Bifogade dokument

De dokument som bifogas aktuell dokumentöversikt markeras med ´X´. Dokumentöversikten är sålunda alltid markerad.

Datum

Valfritt hjälpfält där t.ex. byggledaren kan anteckna datum då dokument mottogs från entreprenör. Entreprenör kan använda fältet för egenkontroll etc.

Signatur

Se. ovan Datum

Mottagare

Mottagare av de digitala dokumenten

Format

Projektör i samråd med beställaren beslutar om format för vart och ett av de dokument som kommer att ingå i projektet. Förutom lagringsformat kan t ex version på programvara o.d. specificeras vid behov

Instruktion

Information om var en förklaring till dokumentet finns.

Tid

När i projektet dokumentet ska vara framtaget

Ansvarig

Vem som ansvarar för att ta fram aktuellt dokument