2CG1 Miljöplan

Miljöplan ska upprättas i alla projekt.
Utgå från mall daterad 2013-04-08 samt Instruktion för upprättande av miljöplan, daterad 2013-02-22.

Vilka betydande miljöaspekter finns i uppdraget och hur kommer de att hanteras? Detta ska behandlas senast på första projekteringsmötet och utvecklas i en uppdragsanpassad miljöplan. Dessutom ska minst följande finnas med i denna:

 • Namngiven miljöansvarig för uppdraget.
 • En beskrivning av hur miljökrav kommer att hanteras och uppnås inom uppdraget. Följande ska behandlas:
  • Generella miljökrav.
  • Objektspecifika miljökrav, inklusive tillämpliga krav i miljölagstiftningen.
  • Projektörens mål inom ramen för sitt systematiska miljöarbete.
  • Hur miljöplanen kommuniceras med berörda så att de kan hantera de miljöaspekter och miljörisker som arbetsuppgiften kräver samt vem som har ansvar för detta.
 • En beskrivning av uppdragets energianvändning med förslag till energisparåtgärder.

När beställaren avgör att miljöplanen håller tillräcklig kvalitet för att arbetet ska påbörjas, dokumenteras detta, exempelvis som en mötesanteckning. Projektören ska under uppdraget följa miljöplanen och anmäla eventuella avsteg från denna till beställaren. Avvikelse från kravet anses föreligga om miljöplanen saknas eller har brister så att kontraktsvillkoret inte uppfylls. Likaså om avsteg från miljöplanen sker utan att detta anmälts till beställaren.

Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder i projektet för att följa upp ställda krav.