2DF Redovisning av gröna ytor längs gator och trafikleder

Relationshandlingen är avsedd att utgöra underlag för skötselplanering och uppdatering av park- och naturförvaltningens digitala skötselkartverk och ska redovisas i samband med alla ny- eller ombyggnadsarbeten.

Projektören ska leverera en höjd- och ytskiktsplan samt eventuell planteringsplan inklusive växtlista i DWG-format, koordinatsatt i SWEREF 99 12 00. Lager enligt Relationsfil och relationsritningar (2DA), (För revidering av skötselkartan (gröna ytor)). Texter, pilar och raster ska ligga på separata lager. Alla ytor som är belägna inom entreprenadområdet ska redovisas. 


Kommentar: hänsyn måste tas till hur tidigare klassning är gjord inom området. Se även blankett Startbesked för etableringsskötsel av grönytor under garantitiden (2CG6).