2HA1.1 Inledning

Inverkan av spårvägslast på bro ska beräknas på grundval av i denna bestämmelse angivna laster. Varje konstruktionsdel ska beräknas för den last som ger ogynnsammast inverkan.

Dynamisk inverkan adderas i vissa fall enligt Lastens inverkan i vertikal led/Dynamisk inverkan (2HA1.5).

Bro avsedd för både spårvagnar och vägtrafik (inklusive kollektivtrafik med buss) ska dessutom beräknas för inverkan av trafiklaster enligt Trafikverkets gällande tekniska krav Bro med "Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder". Samtidig inverkan av spårvagnslast och vägtrafiklast ska även kunna förutsättas.
Varje konstruktionsdel dimensioneras för det lastalternativ som ger ogynnsammast inverkan.

Det som anges i "Spårvägslast 2012" beträffande bro, gäller även i tillämpliga delar för andra typer av konstruktioner som utsätts för påverkan av trafik.

Placering i tvärled samt antal av fordonsfiler och/eller spårvagnsspår anges i objektspecifik teknisk beskrivning bro.

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen ska dock två spår förutsättas, varvid spårvagnslast SPV1 alternativt SPV2 kan belasta båda spåren.