2HA1.2 Spårvagnslast SPV 1

Figur ovan: Spårvagnslast SPV 1 och karakteristiska värden på vertikala laster

Ett tågsätt ska antas bestå av en eller två vagnar enligt figur ovan. Vid beräkning av en bros konstruktionsdelar ska lasten vara uppställd på för varje del och varje snittstorhet mest ogynnsamma sätt, varvid flera tågsätt samtidigt kan antas belasta bron med ett fritt avstånd > 20 m.

Hänsyn till inverkan av dynamiska effekter ska tas genom att ovanstående laster multipliceras med en dynamikkoefficient D enligt Lastens inverkan i vertikal led/Dynamisk inverkan (2HA1.5).

Alternativt placeras ett godtyckligt antal tågsätt på ogynnsammaste sätt utan inbördes fritt avstånd enligt ovan. Vid fler än fyra på varandra direkt följande vagnar behöver hänsyn inte tas till dynamiskt tillskott.

Karakteristiska värden som anges i figuren ovan ska multipliceras med en faktor α=1,33. När lasterna multiplicerats med faktorn α benäms de "klassade vertikallaster".

De laster som räknas upp nedan ska multipliceras med faktorn α enligt ovan.

  • Ekvivalent vertikal belastning på fyllningar och laster av jordtryck.
  • Centrifugalkrafter
  • Sidokraft
  • Accelerations- och bromskrafter.
  • Kombinerad respons på bärverk och spår från variabla laster.
  • Urspårningslaster för exceptionella dimensioneringssituationer.

Vid kontroll av tillåtna nedböjningar ska klassade vertikallaster och andra laster ökade med faktorn α användas. Undantag görs vid kontroll för passagerarkomfort, där α ska sättas till 1,0.