2KA2 Minskning av naturgrusanvändningen

Bakgrund

Göteborgs Stad, och därmed också trafikkontoret, anser att en förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling i regionen innebär bland annat samverkan med våra leverantörer och entreprenörer.
 
Ett område som är mer aktuellt än någonsin är minskning av naturgrusanvändningen. Detta för att säkerställa naturens eget sätt att rena grundvatten genom filtrering. Naturgruset måste därför successivt ersättas som resurs och insatsvara i byggverksamheten. Ett av Riksdagens miljökvalitetsmål är att naturgrusuttaget radikalt minskar från 27 till 12 milj ton per år i en första etapp till 2010.
 
Byggbranschen måste därför successivt och i allt större utsträckning hushålla och ersätta den begränsade resurs som naturgruset utgör med krossat berg, återvunnet material eller andra materialkällor som inte är intressanta ur vatten- eller miljövårdssynpunkt.
 
Med tanke på att grustäkten i Gråbo är stängd (från 2002) för ytterligare grusexploatering är det av strategiskt intresse för trafikkontoret Göteborgs Stad att på olika sätt ta initiativ som gör att nödvändiga förändringar i byggverksamheten och i branschen kommer till stånd. Med detta tillägg vill trafikkontoret efter samråd med branschen tydligt markera att denna förändring och process måste starta nu (2003) och bedrivas kraftfullt och uthålligt nu och i framtiden.

Nedanstående kostnader för krav och tillkommande provning ska ingå i anbudet. 

Krav

Andelen naturgrus i betongsammansättningen får högst vara 30 vikt - % av totala ballastmängden. Betongsammansättningen ska vara frystestad enligt "Fortlöpande provning" nedan.
 
Tillsammans med anbud ska bekräftelse ske att dessa krav kommer att uppfyllas. Kopia på förprov från vald betongleverantör ska innehålla andelen naturgrus och frostbeständighet. Lägsta krav på frostbeständighet enligt metod SS 13 72 44 metod A med saltlösning ska vara "God".
 

Fortlöpande provning

Fyra kuber uttas för fortlöpande provning i ytterligare 56 dygn enligt metod SS 13 72 44 metod A med saltlösning. Kravet gäller endast redovisning av resultat.
 
Dessutom ska luftporsstrukturen genom tunnslip redovisas inklusive bedömning.
 

Uppföljning

Med anledning av att detta är ett steg av flera mot ökad andel krossballast i betong, ska beställaren ges möjlighet till utökad kontroll på betongstation och besök på arbetsplats.
 

Offentlig

All kunskap inom projektet som beställaren bedömer som viktig inför kommande steg av ökad användning av krossballast kommer att vara offentlig.