2KB2 Betongplattor

Betongmarksten

En markbetongbeläggning kan tekniskt beskrivas som en halvelastisk beläggning eftersom den är både styv och elastisk. Till skillnad från asfalt består markbetongbeläggningen av styva enheter som är förbundna med varandra av elastiska fogar av sand. Beläggningen har lång livslängd, precis som betong i allmänhet.

Marksten har en tjocklek av 60 - 120 mm. Längden är mindre än 280 mm. Arean hos den enskilda stenen < 0,05 m2.

Betongmarksten som frekvent används av trafikkontoret:

  • Typ Munksten 105x210x70 mm. Färg ockra. Används vid hållplats.
  • Typ Munksten 210x210x70 mm. Färg natur. Används bl a vid valplats i hållplats.
  • Betongränndal typ Stockholm. Tjocklek 60 mm.
  • Typ Antik 140x210x100 mm. Färg naturgrå. Används bl a för "rondellbrätte"
  • Typ Ledmunk 210x210x70 mm. Färg naturgrå
  • Typ SF-sten 190x106x100 mm.

Stenar ska vara försedda med distanser. OBS! Distansen är halva fogbredden.

Material:

Val av gatutyp för dimensionering av marksten

Beskrivning gatutyp

Lätta fordon/dygn (2/3)a

Tunga fordon/dygn (10/16)a

Tjocklek marksten

Gångbana utmed körbana, entrégång, uteplats, lekytor

0

0

70

Gång- och cykelväg och gångväg, separat

enstaka

enstaka

70

Lokalgata, torg, brandväg, p-plats

0-150

enstaka

70

Övriga gator

50 - 500

0 - 50

70

Övriga gator

500 - 2 500

50 - 250

100

Övriga gator

2 500 - 10 000

250 - 1 000

100

a
(a/b) anger största axeltryck på:
(a) enkelaxel, ton
(b) boggiaxel, ton

Gator och vägar dimensioneras normalt efter den tunga trafiken under tjällossningsperioden, vägens öppningsår. Med tungt fordon avses ett fordon vars tjänstevikt överstiger 3,5 ton, dock med största tillåtna axeltryck 10 ton och med största tillåtna boggiaxeltryck 16 ton.

Om data för den tunga trafiken saknas, kan den dimensionerande trafikbelastningen normalt beräknas till 10 % av ÅDT. Om den framtida trafiken på aktuellt vägavsnitt väntas avvika i väsentlig grad från trafikutvecklingen i stort, bör den dimensionerande trafikbelastningen korrigeras med hänsyn till detta.

Betongmarkplattor

Betongplattor används i princip inte för ytor med kontinuerlig körtrafik

Betongmarkplattor som frekvent används av trafikkontoret:

  • Typ Munksten 210x420x70 mm. Färg natur. Används som avgränsning vid hållplats.
  • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm. Färg vit super. Används för kontrastmarkering i framkant hållplats.
  • Typ St Eriks superplatta 350x350x65 mm. Färg gul. Används för kontrastmarkering vid spårövergång samt som hållmarkeringssten.
  • Typ Sinusplatta 350x350x60 mm. Färg: varierande (välj kontrasterande färg mot omgivande yta). Används som ledstråk i plattsatta torgytor.

Mönster och förband

Lastfördelningen ökar ju mer "flätat" mönstret görs. Lastfördelningen är viktigast vid körtrafik. Med stora plattor fungerar inte fördelningen lika bra och ska undvikas i körytor även om leverantören har klassat plattan med märkning. Markstensskift läggs normalt vinkelrätt mot körriktningen. Leverantörens anvisningar ska följas om inget annat framgår av bygghandlingarna.