2SA2 Fundament

Fundament sätts, återfylls och packas enligt leverantörens (konstruktörens) anvisningar, om detta saknas sker kringfyllningen med komprimerbart material som packas väl i 0,3 m skikt. I anslutning till gata ska kringfyllnadsmaterialet motsvara gatans, dock ej med stora stenar.

Fundament för rörstolpar

Fundament för rörstolpar ska vara av fabrikat MEAG eller likvärdigt, minsta höjd för stolpar är 900 mm, för högre stolpar ska fundamentet anpassas efter stolphöjden, de geotekniska markförhållandena och geografiska zonerna avseende vindlaster.

Fundament för pollare får ha minimihöjden 700 mm.

Sättning av belysningsfundament ska utföras enligt standardritning 363/93-5503.

Fundamentet synliga del över mark ska var 5 cm (±1 cm) från överkant fundament.

Fundament för master

Fundament till belysningsmaster platsgjuts med betong lägst C20/25. I innerstaden och på platser där det är utrymmesbrist utförs fundament enligt standardritning 363/93-5504.

Fundament för eftergivliga stolpar

Fundament med synliga ståldetaljer ska vara rostskyddade enligt Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner (2Q).

Grundläggning av gjutjärnsstolpar

De klassiska Göteborgsstolparna B-, C- och Gas-stolpar ska grundläggas med planksalning enligt ritning för respektive stolpe. Se standardritning 363/93-5573, 363/93-5574 och 363/93-5572.

Bergsfundament

Bergsfundament ska alltid användas vid berg i dagen ner till 0.3 m, montering och anpassning av markyta enligt leverantörens anvisningar.