2SB Kravspecifikation belysningscentraler

Kravspecifikation för trafikkontorets belysnings centraler (BC) inom Göteborgs kommun

Allmänt

Belysningscentraler (BC) ägs av TK och betjänar gatu- och parkbelysningen.

När ny BC erfodras ska projektören specificera och dimensionera BC:n med erforderlig huvud- och gruppsäkringar.

Redovisningen utförs av nya BC utförs enklast med ett enlinjeschema. Nya belysningsanläggningar ska utföras som radialnät.

I centrala stan är alltid fas 3, endast för tillfällig jul- och evenemangsbelysning. Här ska det inte ligga någon permanent gatubelysning.

Belysningsanläggningen är fjärrstyrd och kan därför spänningssätts när som helst. Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när lyktorna är släckta. Vid arbete som kräver spänningslös anläggning ska utgående grupper i BC göras spänningslösa genom att ta bort säkringar, skylta arbete pågår och informera statusen till underhållsentreprenörens arbetsledare.

Anmälan

Projektören för belysning upprättar en Föranmälan med samtliga uppgifter ifyllda och ett Nätavtal, som översänds till trafikkontorets kontaktperson för belysning se Underlag kontaktlista (2AD1). För undertecknande och registrering samt vidaresändning till Göteborg Energi Nät AB/Fortum distribution med kopia till projektören. Kopia på föranmälan ska biläggas förfrågningsunderlaget. För att få kontroll på energimängder ska projektören redovisa en specifikation på antal grupper, lampor med energi och ström samt om annan ägare (ej TK) till trafikkontorets belysningsansvarige.

Blankett för Nätavtal, Föranmälan och Färdiganmälan Göteborg Energi Nät AB.

Blankett för Föranmälan och Färdiganmälan Fortum distribution.  

Föranmälan, Nätavtal och specifikation skickas med E-post till kontaktperson för Belysning enligt Underlag kontaktlista (2AD1). När upphandling av entreprenör är klar ska installatören som ansvara för belysningsinstallationerna skicka in föranmälan till Göteborg Energi Nät AB och begära ny servis till den av entreprenören byggda BC:n. När anläggningen är klar att anslutas skickar Installatören in färdiganmälan i god tid till Göteborg Energi Nät AB/ Fortum distribution och anslutningen av anläggningen kan utföras.

Skåp

Skåp till belysningscentral ska efterfölja EBR publikation Kabelskåp, KJ 31:02 i så stor utsträckning som möjligt. Gällande Svensk standard för ”anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät” ska följas.

Belysningscentralen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, Kabeldon eller lik­värdigt.

Kabelskåp ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Kabelskåp samt alla ståldetaljer ska ytbehandlas och målas enligt Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner (2Q). Kabelskåp ska som standard vara varmförzinkat med fundament förstärkt med extra korrosionsskydd typ polyesterlack, RAL 7037.

Nya belysningscentraler ska vara utförda för TN-S system (5 skenor). PEN-skena ska ha samma area som övriga skenor.

Lås till belysningscentral ska vara av typ ”Stockholmslås”.

BC på platser vid fasader ska förses med sned plåt på toppen, för att få bort burkar och flaskor på skåpet.

BC utförs enligt standardritningarna 363/93-5591, -5592 och -5593. 

Styrutrustning

Styrutrustningen ska placeras i kapsling tillsammans med belysningscentralens övriga komponenter. Styrutrustningen ska vara konstruerad för automatisk tändning och släckning.

Oberoende av den automatiska styrutrustningen ska det vid varje belysningscentral vara möjligt att manuellt tända och släcka belysningen.

Val av manöversätt (manuellt, automatiskt etcetera) ska kunna ske med omkopplingsströmställare med lägen ”Från-automatik-prov”.

Belysningscentralens huvudströmkrets ska styras med kontaktorer.

Belysningen ska styras med ett styrsystem som tillhandahålls av trafikkontoret.

Antenn i form av en puch monteras på lämplig plats.

BC ska ha tre manöversäkringar för att erhålla Power line kontroll till styrenheten.

Anslutningar

Inkommande servisanslutning för AL/Cu kabel > 10 mm2.

Huvudbrytare och huvudsäkring 63A. Mätarplats storlek A3 för max 63A direktmätning. Observera nya regler för hur mätare och huvudsäkring placeras.

Utgående grupper

BC ska ha sex utgående grupper för belysning.

BC ska vara försedd med en 3 fas 16A ostyrd grupp för intilliggande anläggningar så som p-mätare, trafiksignal med mera.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska inte installeras. Undantagsfall är för att säkerställa personsäkerheten, men TK ska bedömma risken och godkänna undantaget innan installation får utföras. Belysningsanordningar som kan utsättas för mekanisk åverkan vilket kan medföra kontakt med spänningsförande delar, exempelvis ljusarmatur i räckeshandledare.

Vid installation av jordfelsbrytare, ska den projekteras och installeras enligt gällande standard.

Märkning

Märkning ska ske enligt EBR KJ 31:02 Kabelskåp och SS 437 01 40 anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät.

BC ska märkas med skylt:

BC xxxxxx

Tillhör trafikkontoret

Felanmälan 031-365 00 00 

Affischering och klotter förbjudet

Skyltar ska vara i laminerad plast, svart text på vit botten och skruvas fast.

Vilket nummer ny BC ska få erhålls av trafikkontoret.