3C Trafiknytt

Alla som påverkas på olika sätt av entreprenadarbetet har rätt att bli informerade om detta i god tid.

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras. Detta gäller såväl investerings- som drift- och underhållsprojekt. Information ska gå ut vid större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter. Se nedan för trafikkontorets ansvarar för att sprida informationen.

Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt.

Samordning med trafikkontoret ska ske senast 14 dagar innan aktuell störning/förändringar. Förslag på utformning av Trafiknytt skickas till e-postadressen: trafiknytt@tk.goteborg.se. Se Underlag kontaktlista (2AD1).

Efter eventuella korrigeringar/kompletteringar skickar trafikkontoret snarast möjligt tillbaka godkänt Trafiknytt till entreprenören, vilken ansvarar för utdelningen. För att informera boende anslås Trafiknytt i trappuppgångar i bostadshus eller delas ut i brevlådor. Fastighetsägare och verksamheter informeras på lämpligt sätt. Vid större projekt är personliga besök att rekommendera. I de projekt där kommunala verksamheter berörs, exempelvis förskolor och skolor, ska verksamheterna samt respektive stadsdelsförvaltning informeras.

Trafikkontoret ansvarar för att skicka godkänt Trafiknytt till:

  • projektledaren på trafikkontoret
  • byggledare för projektet
  • webbansvarig på trafikkontorets informationsenhet
  • ansvariga för trafikanordningsplaner på trafikkontoret
  • trafiksamordningsfunktionen på trafikkontoret

Trafikkontorets informationsenhet ansvarar för att lägga ut relevant information på stadens webbsida under adressen: goteborg.se/vagarbeten. Enheten ansvarar också för att vidarebefordra informationen till:

  • Göteborgs stads kontaktcenter (före detta 15 00 17)
  • Trafiken.nu
  • Trafikledning Väst Väg